Nørager Børnehave & vuggestue | Vedtægter
15578
page-template-default,page,page-id-15578,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,wpb-js-composer js-comp-ver-6.5.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-16059

Vedtægter

§ 1. Navn.

Den selvejende institutions navn er Nørager Børnehave. Dens hjemsted er Nørager i Norddjurs Kommune.

§ 2. Formål.

Nørager Børnehaves formål er at virke som vuggestue og børnehave. Børnene skal have plads, ro og tid til at udvikle sig via leg og læring baseret på fantasi og kendskab til verden.

§ 3. Ledelse.

Børnehavens ledelse består af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse, samt en leder, der varetager den daglige drift af børnehaven.

§ 4. Valg til bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer med stemmeret.
Leder og personalerepræsentant deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.
En repræsentant udpeget af Norddjurs Kommunalbestyrelse tilsendes alle bestyrelsens mødedokumenter og deltager normalt en gang årligt i et bestyrelsesmøde.

Bestyrelsens 5 medlemmer med stemmeret udpeges/vælges således:

1 medlem udpeges af Gjesing-Nøragers Sognes Menighedsråd for en periode på 4 år af gangen – svarende til valgperioden for kommunale råd.

Ved udtræden indenfor perioden udpeger/vælger Gjesing-Nørager Sognes Menighedsråd et nyt medlem.

1 medlem udpeges/vælges af Nørager Sogns Beboerforening for en periode på 2 år af gangen i februar måned i lige år.

Ved udtræden indenfor perioden udpeger/vælger Nørager Sogns Beboerforening et nyt medlem.

3 medlemmer vælges af og blandt forældrene til børn i Nørager Børnehave. Medlemmerne vælges for en periode på 2 år af gangen. 2 vælges i lige år, 1 i ulige.

Et medlem udtræder, når dets barn ikke mere går i børnehaven – undtagen ved orlov med pladsgaranti. 2 suppleanter vælges for en periode på 1 år af gangen og indtræder i bestyrelsen i den rækkefølge, de er valgt – altså i forhold til stemmefordeling.

Forældrerepræsentanter og suppleanter vælges på forældremøde holdt i perioden april – maj hvert år. Den siddende bestyrelse indkalder til forældremøde med valg. På forældremøde med valg afgøres valget ved simpelt stemmeflertal – valgt er altså den/dem med flest stemmer. I tilfælde af stemmelighed, hvor der ikke kan træffes afgørelse om, hvem der er valgt til bestyrelsen, finder omvalg sted mellem de kandidater, der har stemmelighed.

Stemmeafgivelse forudsætter deltagelse i mødet. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 5. Valgbarhed og valgret.

Forældre med børn i børnehaven er valgbare og har valgret vedrørende forældrerepræsentanter til bestyrelsen. Ved afstemning berettiger 1 barn i børnehaven til 1 forældrestemme pr. forældrerepræsentant , der skal vælges til bestyrelsen.

Medarbejdere i børnehaven er ikke valgbare som forældrerepræsentanter og kan ikke udpeges/vælges af Gjesing-Nørager Sognes Menighedsråd eller Nørager Sogns Beboerforening.

§ 6. Bestyrelsens konstituering.

Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand og sekretær snarest efter forældremødet med valg.

Formanden indkalder til og leder møder.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne med stemmeret er til stede.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 7. Bestyrelsens virksomhed.

Bestyrelsen påser, at børnehavens administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyntagen til børnehavens formål og de regler, der til enhver tid gælder for børnehavens ledelse og drift.

Indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over børnehavens daglige ledelse og drift, kræver bestyrelsens tilslutning.

Indgåelse og ophævelse af aftaler, som berører børnehavens kapital, kræver tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen kan fastlægge de nærmere regler for børnehavens ledelse og drift ved overenskomst mellem bestyrelsen og Norddjurs Kommunalbestyrelse, jvf. gældende love.

Indgåelse og ophævelse af overenskomsten mellem børnehaven og Norddjurs Kommunalbestyrelse kræver bestyrelsens tilslutning.

I henhold til daværende Bistandslovens § 69-73 blev der indgået overenskomst om børnehavens drift med Rougsø Kommunalbestyrelse med virkning fra 1. august 1990.

§ 8. Lederen.

Børnehavens leder ansættes og afskediges af bestyrelsen under forbehold af Norddjurs Kommunalbestyrelses godkendelse.

Lederen har det pædagogiske ansvar samt ansvar for den daglige ledelse og drift af børnehaven.

§ 9. Hæftelse.

Børnehaven hæfter med sin kapital efter dansk rets almindelige regler for alle børnehavens påhvilende gældsforpligtelser.

§ 10. Ændringer af vedtægter.

Ændring af vedtægterne kræver tilslutning fra samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Ændring af vedtægterne kræver herudover godkendelse fra Norddjurs Kommunalbestyrelse.

§ 11. Nedlæggelse.

I tilfælde af børnehavens nedlæggelse skal kapitalen anvendes til et tilsvarende socialt eller sundhedsmæssigt formål. Det kræver tilslutning fra samtlige medlemmer af bestyrelsen og godkendelse fra Norddjurs Kommunalbestyrelse, hvormed børnehaven har indgået overenskomst.

 

Således godkendt:

Nørager Børnehave, Nørager, 26. februar 2008

Bestyrelsen

Norddjurs Kommunalbestyrelse, Grenaa, april 2008

Torben Jensen borgmester